PAMÁTNÉ A VÝZNAMNÉ STROMY MORAVSKÉHO KRASU

  

STARÉ STROMY JAKO SVĚDCI NAŠÍ HISTORIE

Salmovy lípy (Tilia cordata), k.ú. Sloup v Moravském krasu

Dvě lípy malolisté jako strážci hřbitova hlídají už dlouhá léta hrobku rodu Salmů Reifferscheidt-Raitz. Rod významně přispěl k průmyslovému a kulturnímu rozvoji Moravy. Snad nejdůležitější osobou tohoto rodu byl starohrabě Hugo František Salm. Ten nechal zbudovat první cukrovar na Moravě a přispěl k modernizaci blanenských železáren, které v té době patřily k nejproslulejším v celé Evropě. Byl jedním ze zakladatelů dnešního Moravského muzea. Intenzivně se zajímal o přírodu a jeskyně.

 

Datum vyhlášení    Obvod       Výška                 Navrhovatel

18.02.1997              345 a 361    27,69 a 26,74     Ing. Petr Stloukal

 

 

Lípa u Hřebenáče (Tilia cordata), k.ú. Sloup v Moravském krasu

Lípu malolistou, stojící na kraji Sloupu, již před více jak sto lety uváděl ve svém seznamu památných stromů Jan Evangelista Chadt. Nazýval ji lípou sv. Cyrila a Metoděje a vypráví se o ní pověst, že byla místem křtu prvních křesťanů. Stáří současné lípy odpovídá době, kdy byl založen zdejší poutní chrám. Barokní kostel Panny Marie Bolestné byl postavený v letech 1751-1754. V kryptě kostela je pochována jeho zakladatelka hraběnka Karolina z Rogendorfu. Lípa se nachází v blízkosti jeskyně Kůlna, ve které byly nalezeny kosterní pozůstatky člověka neandertálského přibližně 40 000 let staré.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

14.10.1982                476           26,74      Ing. Petr Stloukal

 

 

ALEJE, DRAHOKAMY KRAJINY

Novodvorská alej ( Tilia cordata), k.ú. Suchdol 

Novodvorskou alej nechal vysázet starohrabě Hugo František Salm v první čtvrtině 19. století. Asi 500 m dlouhé stromořadí začíná v osadě Nové Dvory a končí v NPR Vývěry Punkvy. Alej vyhrála v roce 2011 1. ročník soutěže ALEJ ROKU. V roce 2011 - 2012 prošla rozsáhlou revitalizací financovanou z programu Think big a CHKO Moravský kras. U vstupu do aleje stojí stavba označovaná jako přícestník.  Pod alejí jsou prý tajné chodby vedoucí na hrad Blansek, jež ukrývají ztracený poklad. Alej čítá 49 stromů a 3 klony památných lip, jejichž matky jsou až 600 let staré a mají obvod přes 800 cm.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

14.10.1982               do 415         27         Ing. Petr Stloukal

 

Stromořadí Lažánky – Jedovnice, k.ú. Lažánky a Jedovnice

Stromořadí cca 200 lip a jasanů lemující silnice vedoucí z Jedovnic do Lažánek a do Rudice. Největší obvod má lípa u zastávky v Jedovnicích. Poblíž aleje v Lažáneckém žlebu narazíme na nevelký dvojzávrt, který dále pokračuje do jeskynního systému Svážná studna. V protilehlé náhorní plošině Harbechy se nachází závrt Společník ústící do jednoho z největších jeskynních dómů v ČR. Za návštěvu stojí Jedovnický kostel sv. Petra a Pavla postavený v letech 1783-1785, jehož výzdoba je učebnicí moderního sakrálního umění 20.století.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

14.10.1982               480                            Ing. Jindřich Šmiták

 

 

 

STROMY S VÍCE VRCHOLY

Smrk u Výpustku (Picea abies), k.ú.Křtiny

Mohutný solitérní smrk ztepilý, který se v horní třetině rozděluje na 4 samostatné  vrcholy, stojí v údolí Křtinského potoka téměř proti jeskyni Výpustek. Koruna stromu sahající až k zemi je zakončena deseti bizarně stočenými větvemi. Smrk byl údajně vysazen počátkem 19. století v rámci krajinářských úprav, které na svém panství realizoval kníže Liechtenstein. V nedalekých Křtinách najdeme poutní chrám Jména Panny Marie vybudovaný v letech 1718 - 1750  podle návrhu Jana Blažeje Santini-Aichela. Chrám je mistrovským dílem barokní architektury v oblasti krajinného urbanismu.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška       Navrhovatel

02.11.1978               429           41,08         Ing. Jiří Truhlář

 

 

Modřín troják u Habrůvky (Larix decidua), k.ú. Habrůvka 

Nádherný trojkmenný modřín opadavý stojí nad cestou u východního okraje Národní přírodní rezervace Habrůvecká Bučina. Jedná se o pozůstatek asi 180 let starého porostu, stejně tak jako několik dalších stromů v okolí, které jsou označeny za výběrové. Modřín se zde začal pěstovat  po roce 1770, kdy křížením alpského a sudetského modřínu došlo ke vzniku místní populace označované jako modřín adamovský. Přestože zde není modřín původní dřevinou, evidentně se mu zde daří. Je označován za nejvyšší památný strom v ČR, i když o jeho přesné výšce jsou i přes opakovaná měření vedeny spory.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

14.10.1982               452           48,32       Ing. Jiří Truhlář

 

 

TORZA STROMŮ

Buk v Kanickém lese (Fagus sylvatica), k.ú. Babice

Mrtvé torzo buku lesního stojí na kraji Babického lesa nedaleko Kanic. Na první pohled bychom si tento výrazný buk mohli splést, protože jeho kmen je pokryt velkými boulemi, a tak nevidíme jinak známou hladkou borku. Památný buk dříve rostl na okraji lesa, avšak dnes ho najdeme ukrytý v porostu. Nedaleko se nachází přírodní rezervace Čihadlo. Lokalita je významná z geologického hlediska, ale také výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin. První zmínka o obci je z roku 1365, kdy osada Kanice náležela k panství Nového hradu, jenž vlastnil Čeněk Krušina z Lichtenburku

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

02.11.1978               482           15,90       Ing. Petr Stloukal

 

Dub v Zadních polích (Quercus robur), k.ú. Babice

Torzo téměř odumřelého dubu letního se ukrývá v porostu na okraji lesa na Babické krasové plošině při zelené turistické značce z Babic do Ochozu. Přestože je strom již zaniklý, zůstává stále památným stromem. Odumřelé stromy jsou často spjaty s výskytem vzácných druhů mechů, lišejníků či brouků. Také slouží jako domov mnoha ptáků. Babická plošina je významná pro hojný výskyt závrtů a propasťovitých jeskyní. Speleologové soustřeďují svůj výzkum především na jeskyni Větrná propast, která dosahuje hloubky 117 m.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

02.11.1978               401           21,19       Ing. Petr Stloukal

 

 

STROMY JAKO STRÁŽCI JESKYNÍ

Habrůvecké smrky (Picea abies), k.ú Habrůvka -

Západně od obce Habrůvka, asi 300 metrů od okraje lesa u začátku Kočárové cesty v mělkém údolí, rostou dva  smrky ztepilé, které jsou památnými stromy Masarykova lesa. V blízkosti smrků se nachází závrt, kde se jeskyňáři snaží vyřešit tajemství ponoru Habrůveckého potoka. U silnějšího z obou stromů je  vybudován lesní oltářík poustevníkovi sv. Františkovi z Pauly. Sv. František byl patronem námořníků. Byl známý svou schopností předvídat budoucnost. V Habrůvce se narodil Vincek Doležal, lesní muž, který žil v jeskyni Kostelík. Zemřel 7. března 1936 v požehnaném věku 74 roků.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška             Navrhovatel

14.10.1982           298, 280      39,37, 40,95   Ing. Jiří Truhlář

 

 

Borovice u Pekla (Pinus sylvestris), k.ú. Suchdol

Výrazně nahnutý  kmen borovice lesní (s vertikální prasklinou a zbytkem posedu v koruně)  stojí nad hlubokým Veselickým žlíbkem nazývaným též Peklo. Temné krasové údolí skrývá mimo skupinu 3 nádherných buků také 3 tzv. Němcovy jeskyně s unikátní, místy barevnou krasovou výzdobou. Jeskyně  objevil  amatérský suchdolský jeskyňář František Němec v letech 1960 -1962. Celková délka jeskyní je cca 200 m. Do Pekla směřují podzemní jeskynní systémy Horního suchdolského ponoru a závrtu Okrouhlík.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

07.10.2011               271           14,52       Kateřina Židů

 

 

Borovice u základny TOPAS (Pinus sylvestris),  k.ú. Suchdol

Samostatně stojící borovice lesní (cca 1 km východně od Suchdolu v sousedství základny speleologické skupiny TOPAS) vytváří zajímavou krajinnou dominantu. Členové skupiny Topas mimo jiné objevili horní patro v Amatérské jeskyni tzv. Alabastr s unikátní excentrickou výzdobou. Ve Venezuele se zapsali jako objevitelé dvou nejdelších jeskyní světa v křemencových pískovcích( 8 a 17,8 km) a v Iráku pak přispěli k prodloužení nejdelší solné jeskyně „Namak“. V Pustém a sousedním Suchém žlebu se nachází 510 jeskynních vchodů, což je víc jak 40% všech vchodů registrovaných na celém území Moravského krasu.

 

Datum vyhlášení          Obvod     Výška     Navrhovatel

Významný strom obce    236          17,47        Kateřina Židů

 

 

 

NÁVESNÍ STROMY – MÍSTA SPOLEČNÝCH SETKÁNÍ

Vavřinecká lípa (Tilia cordata), k.ú. Vavřinec na Moravě

Lípa malolistá z kategorie návesních stromů roste pod hrází požární nádrže ve středu obce vedle zeleně označené turistické cesty vedoucí do Suchdolu. První zmínka o Vavřinci je dochovaná v Moravských zemských deskách z r. 1378. Nedaleko zvoničky z 18. století byla od r. 1935 umístěna socha patrona obce Sv. Vavřince, který byl pokladníkem katolické církve a také patronem knihovníků. Možná právě proto  knihovna v místní části Veselice vyhrála soutěž „Knihovna roku 2011“. Završila tak úspěch obce, která se stala ve stejném roce „Vesnicí roku Jihomoravského kraje“.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

29.09.2011               294           19,04       Kateřina Židů

 

 

Vilémovské lípy (Tilia platyphyllos), k.ú.  Vilémovice u Macochy

Skupina původně devíti lip uprostřed obce symbolizuje tradiční sousedství menších církevních staveb a starých stromů. Lípy kruhovitě obklopují kapli sv. Petra z Alkantary postavenou roku 1725. Svatý Petr byl zakladatelem nejpřísnější větve františkánského řádu.  Zřekl se světa, aby zapaloval srdce pro víru. Kaplička byla postavena na památku morové rány z roku 1715, jak o tom svědčí i nedaleký Krchůvek, hromadný hrob obětí moru. První zmínka o obci je z  3.12.1267, kde se ještě uváděla pod názvem Wilhelmslag. Na vilémovické návsi se nachází Muzeum speleologie.

 

Datum vyhlášení    Obvod      Výška     Navrhovatel

01.08.2001              101 - 272                    Ing. Dominik Franc

 

 

POZŮSTATKY PŮVODNÍCH POROSTŮ

Těchovský buk (Fagus sylvatica), k.ú. Těchov

Samostatně stojící buk lesní roste na kraji lesního porostu při zelené turistické značce, asi v polovině cesty z Blanska ke Skalnímu mlýnu, za  samotou mezi Žižlavicemi a Těchovem. První zmínka o Těchovu je z roku 1379. 1,3 km od Těchova byla objevena veselickým písmákem Robertem Sedlákem středověká obec Neradice, o které najdeme první zmínku z r.1320. V r. 1554 se však již uvádí jako pustá. Kromě velkého množství keramiky se zde našly i pozůstatky opevněného dvorce jistého Mylaje, který byl jedním z manů olomouckého biskupa.

 

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

V návrhu                     322           28,87      Ing. Dominik Franc

 

Wiehlův buk (Fagus sylvatica), k.ú. Habrůvka

Buk lesní v levé horní části při okraji lesního palouku nad Wiehlovou cestou je skrytý za dvojicí vysokých jedlí obrovských. Julius Wiehl (1847-1917) byl vynikající český lesník a zakladatel lesnicko – loveckého muzea v Úsově. O jeho úspěších jako propagátora lesnictví svědčí stříbrné a zlaté medaile, kterými byly oceněny jeho expozice na výstavách v Praze (1883, 1891) a v Paříži (1900). Zaváděl uspořádání lesa, v němž se rozdělovací síť přimykala k terénu a působila tak na zvýšení odolnosti porostů proti živelným pohromám.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

V návrhu                    396            32,59      Ing. Dominik Franc

 

 

STROMY NA OBDĚLÁVANÉ PŮDĚ

Rybářova hruška (Pyrus communis), k.ú.Suchdol

Jedna z nejstarších hrušek okresu Blansko je jediným ovocným stromem vyhlášeným za památný strom v tomto okrese. Stojí jen několik málo metrů od Zouharova závrtu, který je s průměrem 30 m  největším závrtem na Vavřinecké plošině. První písemná zmínka o Suchdolu je z r. 1318, kdy pravděpodobně tvořil  hospodářské zázemí blízkého hradu Blansek. Hrad byl založený poradcem krále Přemysla Otakara II.  -olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburg-Hollensteinu. První písemná zmínka o hradu je z  5. 10. 1267. Dodnes není přesně známa doba a příčina jeho zániku.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

23.11.2011               277           12,87       Kateřina Židů

 

 

Babyka u Suchdolu (Acer campestre), k.ú Suchdol 

Javor babyka (stojící vlevo od zeleně značené turistické cesty klesající od Suchdolu  do Pustého žlebu) je posledním ze skupiny javorů, které zde dříve stály. Kaplička nad suchdolskou návsí je zasvěcena  Sv. Anně, ochránkyni matek a manželství. V jejím průčelí je umístěna plastika „Svatá Anna samotřetí“ od akademického sochaře Romana Wenzela, který bydlí nedaleko. Vzpomínku na heraldickou lípu z historické pečetě dříve samostatné obce zachraňuje několik lip v okolí Suchdolské návsi.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

07.10.2011               309           14,37       Kateřina Židů

 

 

RODOVÉ STROMY

Pernicův tis (Taxus baccata), k.ú. Šošůvka 

Tis červený na zahradě rodiny Pernicových je typický rodový strom, jehož historii si domácí pamatují a spojují ji se jmény svých předků a rodinnými událostmi. Bohužel, zřejmě po zásahu blesku, pozvolna usychá. Tis červený je vyhláškou 395/1992 Sb. prohlášen za druh silně ohrožený. Podle posledního sčítání je v ČR pouze 11 242 jedinců tisu přesahujících výšku 1m.  Na návrší nad obcí byla v letech 2001 – 2002 vybudována dle návrhu ing. arch. Moniky Sirné nádherná kaple zasvěcená Sv. Václavu a Sv. Anežce České. Kapli vyzdobil křížem a oltářem z vrstveného skla sochař Valér Kováč z  Ostrova u Macochy.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

V návrhu                  187              9,13        Ing. Dominik Franc

 

 

Musilův tis (Taxus baccata), k.ú. Vavřinec na Moravě

Solitérní strom, objevený ing. Kakáčem až v roce 2011 na zahradě rodiny Musilových ve Vavřinci, se přirozeně zmlazuje. I když Musilovi nejsou původními rodovými vlastníky této usedlosti, přijali strom do rodiny a jsou příkladem toho, jak lze díky chalupářům zachránit dědictví našich předků. Tento dnes již vzácný strom zdobí historickou okrouhlici selských stavení. Vavřinec, který je od roku 1960 sloučen s dříve samostatnými obcemi Veselice, Suchdol a osadou Nové Dvory, je obcí s největším počtem památných stromů z celého území CHKO Moravský kras.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

Nevyhlášen              155             12,33      Ing. Zdeněk Kakáč     

 

 

DENDROLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Jeřáb břek na Dřínově (Sorbus torminalis), k.ú. Babice

Jeřáb břek, ukrývající se poblíž cesty v lesním porostu západně od obce Babice, je snadno přehlédnutelný. Jeho dřevo se někdy využívá pro výrobu dechových nástrojů, např. fléten. Nedaleko břeku se nachází přírodní rezervace Dřínová. Předmětem ochrany jsou zde přirozené porosty dřínových doubrav, bukových doubrav s javory, lipových javořin aj. ve 2. až 3. vegetačním stupni, na styku devonských vápenců s brněnskou vyvřelinou. Na západním okraji PR Dřínová stojí 18 m vysoká Alexandrova rozhledna. Z vyhlídkové plošiny mohou turisté spatřit část Brna a Pálavské vrchy.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

20.10.1995               212            27,21      Ing. Petr Stloukal

 

 

Jilm horský u kostela (Ulmus glabra), k.ú. Ostrov u Macochy

Roste vedle kostela sv. Máří Magdaleny z roku 1490. Jilmy se zřejmě vyvinuly už před 40 miliony let. Na dnešním českém území se objevily asi před 12 000 lety. Ve starověku byl tento strom symbolem smrti, v USA je však symbolem svobody. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy byl Ostrov uváděn pod názvem Preterslag. Jižně od Ostrova je jeskyně Balcarka objevená r. 1923 Josefem Šámalíkem. V Ostrovském žlebu leží tzv. Císařská jeskyně, kterou objevil J.A. Nagel, který zde prováděl  první průzkum v roce  1748.

 

Datum vyhlášení    Obvod     Výška     Navrhovatel

V návrhu                    435           30,20       Kateřina Židů